Joyne: Canal+ Luxembourg betaalde 80.000 euro voor klanten

Canal+ Luxembourg betaalde in totaal 80.000 euro voor de overname van het klantenbestand, het woordmerk en de domeinnaam van Joyne.5000 daarvan was voor het woordmerk en de domeinnaam. Ook zet de curator vraagtekens bij de levensvatbaarheid van Joyne en of het überhaupt reëel is uit te gaan van een levensvatbare tweede Nederlandse satellietprovider naast Canal Digtiaal. Dit blijkt uit het eerste faillissementsverslag van de curator van Joyne.

Failliet

Joyne ging op 9 april jl. failliet waarna op 19 april jl. overeenstemming werd bereikt over de klantenovername en Canal+ Luxembourg de activiteiten tot 31 mei 2021 zal voortzetten om de klanten over te zetten naar haar eigen aanbod van Canal Digitaal en TV Vlaanderen. Canal+ Luxembourg zal, ondanks dat het eigenaar is geworden van het merk Joyne er geen activiteiten mee ontplooien.

Schuldenlast

Uit het verslag bleek dat de omzet in 2020 431.000 euro was gestegen naar 1,17 miljoen euro maar het verlies was toegenomen tot 2,7 miljoen euro (1,2 miljoen euro meer verlies dan in 2019). Daarbij daalde het eigen vermogen naar 6,5 miljoen euro, terwijl de schuldenlast eind 2019 nog 3,8 miljoen euro was.

Eutelsat

Eutelsat had 5,5 miljoen euro aan vorderingen uitstaan. Mediachoice 423.000 euro en A1 Telekom Austria 750.000 euro. Er was in totaal bijna 7 miljoen euro aan vorderingen uitstaande. De aandeelhouders (Jur Bron, Hans Brunas, Rolf Edens en Hans Schellingerhout) hadden elk bij de start een achtergestelde lening van 200.000 in het bedrijf geïnvesteerd.

De curator noemde de activiteiten (zwaar) verlieslatend. De overige exploitatiekosten waren dermate hoog dat de curator het financieel onverantwoord achtte nog verplichtingen aan te gaan. Dankzij het niet onmiddellijk staken van de dienstverlenging door key-partners/dwangcrediteuren was een overname/doorstart van activiteiten door Canal+ Luxembourg mogelijk. Eutelsat gaf de curator maximaal een week.

Het bestuur van Joyne (Piet Smid) heeft zelf Canal+ Luxembourg aangewezen als partij die daartoe de meeste expertise in huis had alsmede het beste in staat moest worden geacht om een doorstart te realiseren. Daarnaast was nog een andere partij die eerder als financier geïnteresseerd was, maar die bij Eutelsat een dichte deur aantrof waardoor die zich terugtrok.

Opvallend zijn de opmerkingen die de curator maakte aangaande de bedrijfsvoering van Joyne. Hij stelt dat er ten aanzien van de totale crediteurenpositie van bijna 7 miljoen euro daar relatief gezien weinig actief tegenover stond.

Verliezen

Curator Robert Verdonk in het verslag: “Het eigen vermogen van Joyne was daarmee niet alleen zwaar negatief maar bovendien leed Joyne ten tijde van de faillissementsaanvraag nog steeds(zeer) forse verliezen op haar exploitatie. Gesteld kan dan ook worden dat dan wel de mogelijkheid om binnen een paar jaar afdoende marktaandeel te veroveren dan wel de mogelijkheid om binnen een paar jaar een rendabele onderneming te kunnen exploiteren (bijlange na) niet zijn gerealiseerd en dus die mogelijkheden – zo moet in ieder geval achteraf geconstateerd worden – (veel) te optimistisch zijn ingeschat

Corona

Ook zet de curator vraagtekens of de coronacrisis de omzet-/winstverwachtingen negatief heeft beïnvloed aangezien dat juist tijdens de pandemie toch nog altijd een omzetstijging van ruim 30 procent is gerealiseerd, waarmee de curator aangeeft dat deze verklaring een hoog ‘what if-karakter’ heeft gekregen. Curator Robert Verdonk: “Hoe hoog de omzet zonder pandemie nog (verder) had kunnen stijgen, zal wel nooit meer duidelijk worden maar de omzet had wel zeer aanzienlijk meer had moeten stijgen, wilde Joyne überhaupt ‘uit de kosten geraken’, laat staan winst had weten te maken.”

De curator stelt dat het dan ook de vraag is of – gezien de qua omvang al beperkte marktvoor/vraag naar radio- en televisie-satellietsignalen (in Nederland) – of het wel reëel is aan te nemen dat er plaats is voor meerdere providers in dit segment (er van uitgaande dat deze dan allemaal in staat moeten worden geacht een afdoende rendabele onderneming te kunnen exploiteren).

Kostbaar

De curator betrekt daarbij verder dat ‘het huren van bandbreedte’ op een satelliet benodigd voor het doorstralen van de beelden naar de afnemers een dermate kostbare aangelegenheid is dat een rendabele exploitatie alleen maar mogelijk lijkt (met de pakketten en tegen de prijzen waarvoor Joyne dit aanbood) indien het overgrote deel van de potentiële afnemers voor deze diensten klant van Joyne zou zijn geworden.

Daarbij speelt verder dat o.a. met ‘het uitrollen’ van glasvezelkabels naar vrijwel elke plek in Nederland en de komst van het 5G netwerk de markt voor ontvangst van satellietsignalen bestemd voor radio en televisie sowieso sterk onder druk kwam/zou komen te staan/’de vijver om daarin te vissen’ daardoor steeds kleiner dreigde te worden, aldus de curator.

Het volledige verslag is te vinden via deze link.