Kamer komt op voor Omrop Fryslân

omropfryslanBij bezuinigingen op de regionale omroep moet de regering er rekening mee houden dat Omrop Fryslân belangrijk is voor de Friese taal. Die wens heeft de Tweede Kamer donderdag op initiatief van CDA-Kamerlid Pieter Heerma uitgesproken.  Dit bericht de website NU.nl vandaag

 

Heerma vindt dat de Friese regionale omroep belangrijk is voor de positie van het Fries als tweede rijkstaal. Het kabinet wil bezuinigen door de regionale zenders meer samen te laten werken met de landelijke publieke omroep. Het geld voor de regionale omroepen komt dan niet meer van de provincies, maar vanuit het Rijk.

Het kabinet moet er bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en de organisatie van regionale omroepen ROOS op aandringen dat er bij de bezuinigingen niet alleen wordt gekeken naar de regionale omroep als rampenzender, maar ook naar zijn rol van cultuurdrager.

Omrop Fryslan over dit nieuws: De Twadde Keamer komt op foar Omrop Fryslân. Dy winsk hat de Keamer tongersdeitejûn útsprutsen op inisjatyf fan CDA-keamerlid Pieter Heerma. By de besunigings op de regionale omroppen moat it regear der rekken mei hâlde dat Omrop Fryslân wichtich is foar de Fryske taal. Heerma fynt dat Omrop Fryslân belangryk is foar de posysje fan it Frysk as twadde rykstaal. It kabinet wol besunigje troch de regionale stjoerders mear gearwurkje te litten mei de lanlike publike omrop. (bron)