Wethouder wijst extra subsidieverzoek €170.000 lokale omroep Amstelveen af

De lokale omroep van de gemeente Amstelveen, RTV Amstelveen, heeft bij de gemeente een extra subsidieverzoek ingediend van 170.000 euro bovenop de wettelijke verplichte bijdrage van 57.000 euro. Het extra subsidie bedrag wordt door Wethouder Maaike Veeningen (D66, mediazaken) als “buiten proportie” betiteld en zij gelast met instemming van de lokale omroep een extern onderzoek in naar de omroep.

Extra bijdrage

De gemeente Amstelveen betaalt jaarlijks naast de wettelijke verplichte bijdrage al een extra subsidiebedrag van 25.000 euro aan de lokale omroep RTV Amstelveen. RTV Amstelveen zegt het extra bedrag van 170.000 euro nodig te hebben voor het doorvoeren van een professionalisering bij de omroep. De wethouder vindt dit bedrag echter buiten proportie zo blijkt uit een brief van de wethouder.

“Al jaren problemen”

“De zender kampt al jaren met problemen op verschillende gebieden en het bijgevoegde plan gaf te weinig vertrouwen om een verbeterslag te kunnen maken. We misten als college een voldoende bedrijfsmatige onderbouwing, zowel ten aanzien van de exploitatie als inhoudelijk. Daarnaast achten we de hoogte van het gevraagde budget buiten proportie. “, aldus de wethouder.

Externe deskundige

De wethouder heeft aangegeven de omroep te willen ondersteunen bij de professionalisering van de zender. Er komt een externe deskundige met veel media-ervaring op het gebied van lokale en regionale media de werkwijze van de omroep doorlichten. Deze externe komt ook met een ” realistisch plan om de zender te professionaliseren, zowel inhoudelijk als op het gebied van exploitatie”, aldus de wethouder. Wie deze door de D66-bestuurder aangewezen externe deskundige is, en of deze en hoeveel deze betaald krijgt, wordt niet duidelijk uit de brief van de wethouder.

Extern onderzoek kijkcijfers en waardering

Ten tweede laat Veeningen een extern onderzoek uitvoeren naar de kijkcijfers en de waardering van RTV Amstelveen. Dit onafhankelijk onderzoek kan RTV Amstelveen aan de ene kant helpen bij hun exploitatie en specifiek het verwerven van extra (sponsor)inkomsten; aan de andere kant geeft het ook een inzicht in waar de zender nu staat, wat inwoners waarderen en wat zij vinden van de programmering. Het geeft dus ook handvatten voor verbetering RTV Amstelveen laat inmiddels weten in te stemmen met het voorstel van de wethouder. De wethouder doet in haar brief geen uitspraken over de kosten van dit onderzoek.

Streekomroep

Daarnaast gaat de wethouder werk maken van het vormen van een streekomroep. Hierbij is het de bedoeling dat RTV Amstelveen samen wordt gevoegd met lokale omroepen uit de regio als Rick FM (Uithoorn), Radio Aalsmeer en de lokale omroep voor Ouder-Amstel. Of die daar ook om staan te springen is – gezien de positie van RTV Amstelveen – de vraag.

Omroep stemt in

Alhoewel RTV Amstelveen geen instemmingsbevoegdheid lijkt te hebben over de beslissing van de wethouder, laat de omroep weten in te stemmen met de beslissing van de wethouder.

Politiek verweven

De Amstelveense lokale omroep is nogal verweven met de lokale politiek; het ingrijpen van de D66-politica past in die lijn. Het PBO-bestuur bestaat uit met name oud-wethouders en lokale partijbekenden; de hoofdredacteur van de omroep was tot vorig jaar VVD-raadslid en eerder dit jaar nog voor de VVD verkiesbaar voor Provinciale Staten.

Slechte financiële situatie

Begin juli kondigde de lokale omroep van Amstelveen aan de programmering aan te passen vanwege de slechte financiële situatie van de omroep. ““Zonder extra steun van de gemeente is een integraal RTVA gedoemd van de zender te verdwijnen. Immers, een omroep zonder tv in het pakket komt eenvoudigweg niet meer in aanmerking voor steun van overheidswege volgens de criteria van de nieuwe Mediawet. Daarom hebben wij vanaf de tweede helft van 2014 onze wethouder en het College van Amstelveen informeel en formeel meerdere malen verzocht onze financiële positie op enigerlei wijze te verruimen. Dat bleek niet mogelijk. Recent hebben wij een brandbrief gestuurd aan de gemeenteraad met de dringende vraag om voor RTVA via de kadernota 2016 de nodige middelen vrij te maken, zodat wij onze missie kunnen vervolgen.”,aldus het bestuur van de omroep destijds.