Ministerie EZK wil taskforce oprichten voor betere indeling DAB+-capaciteit

Staatssecretaris Mona Keijzer (Ministerie EZK) is voornemens om een taskforce op te richten om de indeling van de digitale ethercapaciteit (DAB+) te optimaliseren. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer.

De staatssecretaris van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) reageert hiermee op het eerder gepubliceerde verbeterplan van zenderexploitant Broadcast Partners en de technische briefing die in november rond dit
onderwerp plaatsvond.

Laag 7

Aanleiding voor deze technische briefing was de uitgifte van landelijke digitale capaciteit die nog op de plank ligt. De digitale ether bestaat uit verschillende frequentieblokken, lagen. De laag 7 is een frequentieblok dat nog niet is toegekend. De overheid heeft plannen om deze laag te veilen aan commerciële radiozenders. Laag 7 bestaat momenteel uit een aantal regionale kavels die samen een landelijk netwerk kunnen vormen.

Nadelen

Er kleven echter een aantal nadelen aan deze nieuwe digitale frequenties. Vooral de landelijke commerciële radiozenders vinden de nieuwe frequentielaag ongeschikt voor landelijke commerciële radio. Een deel van deze nieuwe capaciteit zal in Oost Nederland worden ingezet voor regionale commerciële radiozenders. Naast het feit dat niet elke autoradio goed omgaat met het schakelen tussen de vijf regionale kavels stellen de commerciële radiozenders ook vraagtekens bij de manier waarop de overheid de capaciteit wil veilen.

Verbeterplan

Zenderexploitant Broadcast Partners heeft een verbeterplan opgesteld. Dit voorstel voorziet een nieuwe indeling van de diverse netwerken. Bij dit voorstel wordt onder andere de capaciteit die bestemd is voor lokale omroepen gebruikt voor een zogenaamde “bovenlokale multiplex”

Op dit netwerk dat dan bestaat uit 50 subregionale kavels kunnen naast de publieke lokale omroepen ook de regionale commerciële radiozenders gaan uitzenden. Dit nieuwe netwerk zou beter aansluiten bij de uitzendgebieden van de commerciële regionale radiozenders. De capaciteit op laag 7 kan dan volledig worden ingezet voor landelijke commerciële radiozenders.

Draagvlak

Uit de technische briefing kwam naar voren dat het verbeterplan voor de indeling van de digitale ether zeker kansen heeft maar dan moet dit wel plan wel breed gedragen worden door alle partijen die te maken hebben met deze digitale capaciteit. De lokale radiozenders verenigd in de OLON/NLPO hebben al aangegeven het verbeterplan een verslechtering te vinden.

Taskforce

De staatssecretaris is nu voornemens om een speciale taskforce op te richten. In de taskforce zullen alle partijen deelnemen die op dit moment gebruik maken van het digitale spectrum. Dit betekent dat niet alleen de radiopartijen, maar ook de PMSE-sector (Programme Making & Special Events) wordt gevraagd deel te nemen aan dit overleg.

“Wensen alle partijen”

Aangezien de radiosector bestaat uit tal van partijen met uiteenlopende en vaak tegengestelde belangen, acht ik het van belang dat de taakopdracht van de voorzitter van de Tasforce breder is dan een verkenning naar alleen de verbetervoorstellen. De wensen van de betrokken partijen dienen door de Taskforce volledig in kaart te worden gebracht, teneinde tot gedragen verbeteringen te kunnen komen. Het ingediende verbeterplan vormt daartoe een goed vertrekpunt.“, aldus Keijzer in de brief.

Werkgroep

Onder de Taskforce zal een technische werkgroep worden gevormd die een aantal technische aspecten nader uitwerkt en zal toetsen op haalbaarheid. “Naast Agentschap Telecom zie ik daar een belangrijke rol weggelegd voor de zendoperator Broadcast Partners. Om te verzekeren dat deze partijen zoveel mogelijk consensus bereiken, ben ik eveneens voornemens om een onafhankelijke voorzitter voor de technische werkgroep te benoemen. Voordat ik tot benoeming van beide onafhankelijke voorzitters overga, zal ik mijn keuze voorleggen aan de sector.“,aldus Keijzer.

Resultaten

Medio volgend jaar hoopt de staatssecretaris de resultaten van de taskforce en de werkgroep te kunnen opleveren. “Medio 2018 zal naar verwachting het tweede deel van de nota omroepdistributie aan de Tweede Kamer worden verstuurd. Deze nota beschrijft de kabinetsvisie op omroepdistributie voor de komende vijf tot tien jaar. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan kan de nadere uitwerking van de verbetervoorstellen in deze visie worden meegenomen“, besluit Keijzer.