“Proces vorming streekomroepen verloopt moeizaam”

Het proces rond de vorming van streekomroepen verloopt moeizaam. Dit is één van de conclusies van het rapport “Beleidsevaluatieonderzoek Streekomroepvorming” van de KWINK groep.

Van lokale omroep naar streekomroep

Streekomroepvorming is een middel om lokale omroepen te professionaliseren, met als doel de realisatie van een Lokaal Toereikend Media-Aanbod (LTMA). In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de lokale stakeholders hebben de lokale omroepen in de periode 2016- 2017 een landkaart opgesteld die leidend is bij de geleidelijke omvorming van de huidige ongeveer 240 individuele omroepen naar ongeveer 80 gefuseerde of samenwerkende lokale ‘streekomroepen’.

Stand van zaken

Om meer inzicht te verkrijgen in de voortgang van de streekomroepvorming heeft de KWINK groep in opdracht van de NLPO (de overkoepelende organisatie van lokale- en streekomroepen) een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de voortgang van het proces. Voor het onderzoek heeft de KWINK groep onder andere gesprekken gevoerd met gemeenten, het Commissariaat voor de Media, de VNG en het ministerie van OCW. Ook zijn de lokale omroepen betrokken bij dit onderzoek en zijn casussen bestudeerd. De resultaten van dit rapport zijn dit weekeinde gepresenteerd.

Financiering

KWINK concludeert onder andere dat streekomroepvorming bijdraagt aan het haalbaar en betaalbaar maken van een LTMA, maar is niet voldoende: Grootste knelpunt voor verzorgen LTMA is gebrek aan (uitzicht op) financiering.

Moeizaam

Ook geeft KWINK aan dat het proces tot de vorming van de streekomroepen moeizaam verloopt. “Sinds de start in 2016 zijn in 31 van de 77 streken streekomroepen gevormd. De ambitie om in 2020 klaar te zijn met de streekomroepvorming is niet behaald. De ambitie nu is om in de komende kabinetsperiode de streekomroepvorming te realiseren“, aldus KWINK.

Bij de start van de streekomroepvorming in 2016 waren er 7 streekomroepen actief. In de periode 2016-2021 zijn daar 24 streekomroepen bijgekomen. Bij de gerealiseerde streekomroepen is in 15 van deze 31 streken sprake van een fusie van lokale omroepen in één streekomroep. In de andere 16 streken zijn andere vormen van samenwerking gekozen.

In nog eens 39 streken is wel een start gemaakt met de vorming van een streekomroep. Dat varieert van het uitspreken van de wens of ambitie om een samenwerking aan te gaan tot en met een gezamenlijk conceptbeleidsplan met afspraken over financiering en plannen en allerlei vormen daar tussenin. In 7 streken vindt geen initiatief tot streekomroepvorming plaats.

Het gehele rapport is te vinden via de website van de NLPO.