acrhieffoto Mediamagazine

Procedure verdelen oude FM-frequenties Fresh FM eind februari van start

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat start eind februari de procedure om de voormalige FM-frequenties van Fresh FM opnieuw te verdelen. Wanneer er meerdere gegadigden zijn voor de frequenties zal er een veiling worden gehouden.

Kavels

Naast het oude FM-pakket van Fresh FM (het zogenaamde kavel B05) zal er ook een etherfrequentie in Leusden (kavel B36) ter verdeling worden aangeboden. Beide pakketten geven ook de verplichting om via de digitale ether uit te zenden in de Randstad (kanaal 8A).

Consultatie

Eerder hield het ministerie een consultatie rond haar plannen voor het opnieuw verdelen van kavel B05 en B36. Tijdens deze consultatieronde kwam naar voren dat er nog een aantal bezwaar- en beroepsprocedures rond het intrekken van het FM-kavel van de regionale commerciële radiozender Fresh FM zouden lopen.

Geen belemmeringen

Staatssecretaris Keijzer ziet echter geen belemmeringen om de verdeelprocedure te starten: “Deze gerechtelijke procedure heeft inmiddels geleid tot een uitspraak van de voorzieningenrechter die geen indicatie geeft dat de bodemzaak in de weg staat aan deze verdeling. Dat de bodemprocedure nog niet is afgerond, vormt gelet daarop onvoldoende reden om de uitgifte van de vergunning voor kavel B05 op te schorten totdat uitspraak is gedaan.“.

Geen kleinere kavels

Ook het voorstel van de vereniging Kleine Regionale Commerciële Omroepen (KRCO) stelt voor om het voormalige frequentiepakket van Fresh FM op te delen in kleinere kavels wordt door het ministerie niet opgevolgd: “Verkleining van de kavels zou niet kunnen plaatsvinden zonder aanpassing van dat Nationaal Frequentieplan. De in de zienswijzen naar voren gebrachte zienswijzen raken in zoverre veeleer aan de vaststelling van het Nationaal Frequentieplan“, aldus Keijzer.

Kink FM

Onder andere Kink FM heeft interesse getoond om de frequenties van Fresh FM in gebruik te nemen voor etheruitzendingen. Het streven van de radiozender is om uit te gaan zenden op FM en “de kans daarop is reëler dan ooit want binnenkort wordt er een klein aantal FM-frequenties herverdeeld en daar zetten we op in”, aldus de radiozender vorig jaar.

Kavels B28 en B29

De frequentiekavels B28 en B29 worden voorlopig niet opnieuw verdeeld door de overheid. Kavel B28 is een frequentie in Deventer en kavel B29 een frequentie in De Lutte (Overijssel).

DAB+

De vergunning voor kavel B28 is op grond van het Nationaal Frequentieplan 2014 gekoppeld aan een vergunning voor digitale omroep in DAB+ laag 7. Met betrekking tot de (wijze van) uitgifte van de vergunningen uit deze laag heeft de Tweede Kamer verzocht om geen onomkeerbare stappen te nemen.

Taskforce

Bovendien is conform de wens van de Tweede Kamer een Taskforce opgericht om de mogelijkheid en de wenselijkheid van een alternatieve indeling van het digitaal spectrum te verkennen. Ook laag 7 is daarvan onderdeel. Indien de vergunning voor kavel B28 met een koppeling in laag 7 nu uitgegeven zou worden, zou dit indruisen tegen de wensen van de Kamer en de uitkomsten van de Taskforce extra kunnen bemoeilijken.

Onvoldoende ruimte

De vergunning voor kavel B29 is gekoppeld aan allotment 6B in de digitale laag 4. In dat allotment is op dit moment onvoldoende ruimte om de vergunningen voor alle analoge B-kavels die geografisch gezien in dat allotment 6B zijn gelegen, uit te geven. Gelet hierop is er voor gekozen om ook de vergunning voor kavel B29 vooralsnog niet in de markt te zetten.

Procedure

De procedure voor het verdelen van de twee frequentiepakketten B05 en B36 vangt aan op 28 februari 2018. Aanvragen dienen op 26 maart aanstaande te zijn ingediend. Mochten er meerdere kandidaten per kavel zijn, dan gaat er geveild worden.

Alle informatie is te lezen in de Staatscourant.